okn logo maeDziałalność

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie jest miejską instytucją kultury o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Działamy na terenie Nowej Huty i na rzecz naszej dzielnicy. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno-kulturalnych i proekologicznych, skierowanych do społeczności lokalnej Nowej Huty oraz Miasta Krakowa.

Funkcja instytucji kultury się zmienia i nie jest ona już tylko miejscem, w którym poszukuje się kontaktu z kulturą wysoką. Dziś pełni ona przede wszystkim rolę animatora społecznego motywującego i aktywizującego społeczność lokalną do wspólnej pracy nad metodami zaspokajania potrzeb i rozwiązywania najistotniejszych problemów społecznych.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida aktywnie włącza się w procesy związane z rewitalizacją, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Od początku jest czołowym uczestnikiem procesów i dyskusji związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa, a szczególnie obszaru „starej” Nowej Huty. Ściśle współpracujemy z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej dokumentujemy historię naszej dzielnicy i jednocześnie, za pośrednictwem TVP 3, promujemy w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i inicjatywy. Prowadzimy również szeroką działalność szkoleniową i aktywizacyjną, skierowaną do osób 55+.

W latach 2004–2008, stojąc na czele Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, Ośrodek Kultury był wnioskodawcą i liderem projektu „Nowa Huta - Nowa Szansa”, realizowanego metodą partnerską w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Najbardziej znaczącym efektem tego projektu jest jeden z ulubionych celów wycieczek Krakowian i Małopolan - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, który powstał dzięki staraniom OKN w ramach projektu „Nowa Huta - Nowa Szansa”, a następnie – po oddaniu do użytkowania – został przekazany pod zarząd Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W latach 2011–2014 w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) OKN wspólnie z partnerami z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Słowenii realizował międzynarodowy projekt „ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive”. Dzięki niemu w jednym z budynków instytucji zainicjowano tworzenie nowoczesnej przestrzeni działań artystycznych i społecznych pn. ARTzona.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida realizuje szereg projektów społeczno-artystycznych, pozyskując środki z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierany przez Rady Dzielnic Nowohuckich oraz Gminę Miejską Kraków. Wspomagamy także merytorycznie oraz technicznie lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Staramy się także modernizować infrastrukturę, prowadząc działania remontowe i modernizując bazę sprzętową tak, aby spełniały one standardy nowoczesnej instytucji kultury (remont i modernizacja budynku ARTzony, cyfryzacja i rozbudowa Kina Studyjnego Sfinks, modernizacja budynku głównego).

W 2015 roku Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida skończył 60 lat. Towarzyszy Nowej Hucie i jej mieszkańcom niemal od samego początku. Naszymi działaniami będziemy nadal inspirować, wzmacniać potencjał i więzi Nowohucian oraz poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją.

W strukturach OKN znajdują się Kino Studyjne Sfinks, które jest producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej, Klub ARTzona, Klub Kuźnia, Galeria Huta SztukiDział Animacji i Promocji Kultury, Pracownia Animacji Ekologicznej, pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty oraz dwie biblioteki.

 

Historia

Historia placówki założonej przez Związki Zawodowe Hutników sięga początków lat 50. XX wieku, o czym świadczy pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteki OKN (2 grudnia 1950 r.), a także inne działania takie jak występy Hutniczej Orkiestry Dętej w 1952 r. Za oficjalną datę powstania instytucji przyjęto jednak 1955 rok. W 1957 r. główną siedzibą Ośrodka Kultury została część budynku w os. Górali 5, zaadaptowana z pomieszczeń hotelowych. 

W roku 1983 nastąpiła istotna reorganizacja Ośrodka Kultury Huty im. Lenina, związana z przekazaniem części dorobku artystycznego wraz z kadrą instruktorów i animatorów kultury do nowo otwartego Nowohuckiego Centrum Kultury, dając podstawę do jego optymalnego rozwoju. W 1987 roku placówka została oceniona jako najlepszy Zakładowy Dom Kultury w kraju, zdobywając I miejsce i Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za nowatorską koncepcję programową.

W latach 1955-1990 Ośrodek Kultury funkcjonował jako Zakładowy Dom Kultury Huty im. Lenina, natomiast w latach 1990-1994 jako Zakładowy Dom Kultury Huty im. T. Sendzimira. W roku 1994, po trzyletnich staraniach, przy akceptacji i poparciu wielu sił społecznych, politycznych i administracyjnych, koncepcja wypracowana przez animatorów kultury przekazania miastu Ośrodka Kultury HTS, zyskała poparcie władz Krakowa.

Od 1 stycznia 1995 r. Ośrodek Kultury rozpoczął kolejny etap w swojej historii, kontynuując działalność w strukturze miejskich instytucji kultury. Zyskał też nowego patrona: Cypriana Kamila Norwida – poetę, myśliciela, SZTUKMISTRZA. Przez 3 lata finansowanie działalności Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida odbywało się solidarnie, po połowie pomiędzy Gminą i Hutą im. T. Sendzimira, co było precedensowym rozwiązaniem w skali kraju (tzw. partnerstwo publiczno-prywatne).

 

About us

Czytaj więcej: About usOur Mission

With our actions, we want to strengthen bonds of the citizens of Nowa Huta with the place they live in.

Activity

The C. K. Norwid Culture Centre in Kraków is a municipal cultural institution with over 60 year’s heritage. We conduct our activities in the district of Nowa Huta and undertake actions to its benefit. We focus primarily on educational, artistic, sociocultural and pro-ecological projects, addressed to local communities of Kraków, and Nowa Huta in particular.

The purpose of cultural institutions is constantly changing. It is no longer merely a place, where one seeks to commune with high culture. Nowadays, above all, it acts as a social animator, activating and motivating local communities to work together, towards finding solutions to the most significant social problems, as well as methods of satisfying needs.

In order to meet those challenges, C. K. Norwid Culture Centre actively participates in the processes of revitalization, helping to strengthen the social potential, as well as aiming to develop local communities on a partnership basis. Since the very beginning, we have been the vanguard in the discussion and processes regarding the Local Program of Revitalization of Kraków, especially in the area of the so called “old” Nowa Huta. We closely collaborate with institutions, organizations and other entities from the local communities. Being the producer of Nowa Huta Newsreel, we document the history of our district. Simultaneously, through TVP 3 (region-focused tv channel), we promote the most fascinating projects and initiatives regarding Nowa Huta in the whole Lesser Poland. We also undertake a variety of initiatives in the areas of activation and training programs, dedicated to persons 55+.

In the years 2004-2008, heading the Nowa Huta Initiatives Partnership, our Culture Centre was the applicant and the leader of the project “Nowa Huta – New Opportunity”, conducted in partnership, within the frames of the Community Initiative Programme EQUAL. The most significant achievement of this project was creation of one of the favourite trip destinations of the citizens of the whole Lesser Poland – the Stanisław Lem Garden of Experiences. The Garden was established through the efforts of our Centre, within the frameworks of the project “Nowa Huta – New Opportunity”, and subsequently - following its commissioning – entrusted to the Museum of Municipal Engineering in Kraków for further managing. In the years 2011-2014, within the frameworks of the Central Europe Programme, CKN Culture Centre, jointly with partners from Poland, Czech Republic, Germany, Slovakia and Slovenia, implemented the international project “ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive”. This led to the creation of a modern space dedicated to artistic and social initiatives, in one of buildings of our institution, called the ARTzona (ARTzone).

The C. K. Norwid Culture Centre implements series of socio-artistic projects, acquiring funds from the programmes of the Ministry of Culture and National Heritage, or from the Polish Film Institute. We also receive various forms of support from District Councils of Nowa Huta, as well as from the Municipality of Kraków. Our actions include providing both substantive, and technical, support to local non-governmental organizations and informal groups. The Culture Centre recently endevours to modernize its infrastructure, by conducting building renovations, as well as upgrading the equipment in its possession, in order to meet the highest standards of a modern cultural institution: conversion of ARTzona, digitalization and expansion of Kino Studyjne Sfinks (Sfinks Cinema), modernization of the main building.

In the year 2015, C. K. Norwid Culture Centre celebrated its 60th anniversary. We accompany Nowa Huta and its citizens nearly from its very beginning. With our actions we aspire to incessantly inspire and strengthen the bonds and potential of the citizens of Nowa Huta, as well as their sense of responsibility for the place they live in.

Within the structures of our Culture Centre falls Kino Studyjne Sfinks (Sfinks Cinema) - which produces Nowohucka Kronika Filmowa (Nowa Huta Newsreel), ARTzona, Klub Kuźnia (Kuźnia Club), Dział Animacji i Promocji Kultury (Department of Animation and Cultural Promotion), Pracownia Animacji Ekologicznej (Workshop of Ecological Animation), two libraries and three galleries.

 

Contact person:
Jarosław Klaś
tel. +48 12 644 27 65, ext. 18
j.klas[at]okn.edu.pl

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u