REGULAMIN i OŚWIADCZENIE - wersja do pobrania

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

 

I. Prawo i warunki korzystania

1. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne.
2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna.
3. W celu otrzymania karty bibliotecznej zgłaszający się powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania;
osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć Oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;
b) wypełnić i podpisać czytelnie druk zobowiązania i pokryć koszty wydania karty bibliotecznej (5.- zł.). Czytelnikom, którzy nie ukończyli 13 roku życia, pierwsza karta biblioteczna jest wydawana nieodpłatnie.
4. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej;
b) pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania Biblioteki.
Rodzic lub opiekun prawny podpisując zobowiązanie okazuje dokument (ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania) potwierdzający tożsamość. Nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie po okazaniu legitymacji szkolnej.
5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem korzystania z oferty Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.
6. Użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Użytkownik pokrywa zryczałtowany koszt ponownego nadruku karty w wysokości 10.- zł.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane
za doręczone.

II. Wypożyczanie

1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 egzemplarze książek oraz jeden komplet CD audiobooków na okres 28 dni. Po tym terminie można prolongować wypożyczone zbiory pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty można dokonywać bezpośrednio w Bibliotece, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2. Z księgozbiorów informacyjnych można korzystać tylko na miejscu.
3. Książki szczególnie cenne dla Biblioteki są wypożyczane na kaucję, której wysokość określa Bibliotekarz w zależności od aktualnej ceny rynkowej i dostępności książki. Kaucja wpłacana jest do kasy Biblioteki na podstawie dokumentu KP.
W razie nie zwrócenia książki, po upływie roku od daty terminu zwrotu, kaucja przepada i zostaje wpłacona do Kasy Głównej Ośrodka Kultury. 
W wypadku zwrócenia książek a nie odebraniu kaucji, po 3. latach od daty zwrotu książek do Biblioteki, nieodebrana kaucja przepada i wpłacana jest do Kasy Głównej Ośrodka Kultury.


III. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Czytelnik powinien sprawdzić stan wybranych książek lub audiobooków przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej pozycji (książki lub audiobooka) Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia takiego samego materiału bibliotecznego. Jeśli nie jest to możliwe - po uzgodnieniu z bibliotekarzem - może zakupić inny potrzebny Bibliotece, lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualniej ceny rynkowej dokumentu.
3. Za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony w regulaminie termin, Biblioteka pobiera karę umowną w wysokości 0,20 zł od dokumentu, za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
4. Do Czytelników zalegających ze zwrotem materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła upomnienia pisemne lub telefoniczne, za upomnienia pobierana jest opłata w wysokości 3.- zł.
5. Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.

 

IV. Stanowiska komputerowe i Internet

1. Korzystanie z ogólnodostępnego sprzętu informatycznego i urządzeń mobilnych będących na wyposażeniu Biblioteki oraz z dostępu do Internetu jest bezpłatne.
2. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Użytkowników. Nie może być wykorzystywany przez Użytkowników do prowadzenia działalności zarobkowej.
3. Czas pracy na komputerach należących do Biblioteki jest ograniczony do godziny. Może zostać przedłużony, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
4. Informacje pochodzące z licencjonowanych baz danych można przetwarzać zgodnie z postanowieniami licencji bazy.
5. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Użytkownik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Biblioteki.
7. Niedozwolone jest samodzielne instalowanie oprogramowania na komputerach należących do Biblioteki.
8. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana. Personalia Użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu mogą być rejestrowane.
9. Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
10. Użytkownicy podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

 

V. Przepisy porządkowe

1. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania oraz wnoszenia otwartych napojów alkoholowych, a także używania środków odurzających;
b) poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach lub innych urządzeniach, służących do przemieszczania się (nie dotyczy wózków dziecięcych, inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych);
c) wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych, pirotechnicznych i radioaktywnych, mogących spowodować zagrożenie, skażenie chemiczne lub biologiczne a także materiałów, które mogą zanieczyścić otoczenie lub wydzielają intensywny zapach.
2. Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki psy, koty lub inne zwierzęta domowe są zobowiązani do:
a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, z uwzględnieniem następujących zasad:
- psy należy prowadzić na smyczy,
- psy należące do ras uznawanych za agresywne należy prowadzić w kagańcu;
b) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;
c) zapewnienia, by zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.
3. Bibliotekarz odmówi obsługi Użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie i zostanie on wyprowadzony przez ochronę. W szczególnych wypadkach Użytkownik zostanie pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki decyzją kierownika Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora OKN.

 

OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania lub adresie do korespondencji
użytkownika Biblioteki Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

 

……………………………………………………..
(imię i nazwisko czytelnika DRUKOWANYMI LITERAMI)

Ja niżej podpisana/y, oświadczam iż w roku ………….. moim (i mojego dziecka)

…………………………………….miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji jest

……………………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)

………………………………………………………….
(nr telefonu)

Podpisując niniejsze oświadczenie, oświadczam jednocześnie, że podane dane są zgodne z prawda praz jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553)

 

……………………………………….
(data i podpis)

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u